Artykuły

RPLU.04.02.00-06-0036/17-00

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE.

Planowane efekty: Obniżenie kosztów za energię elektryczną, ograniczanie źródeł energii konwencjonalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Wartość projektu:   951 684, 68 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  393 994, 03 zł.

RPLU.05.01.00-06-002/17

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego. Projekt zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania.


Planowane efekty:

W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.

Wartość projektu:   930 902,77 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  378 415,76 PLN

 

Maturolife Projekt w ramach Programu Horyzont 2020

W dniu 1 stycznia 2018 roku Spółka rozpoczęła realizację 3 letniego projektu pt.: Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym (Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable) (MATUROLIFE) w ramach programu HORYZONT 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej (Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer goods).

Czytaj więcej...

Praca Bez Barier - Akademia Umiejętności Językowych

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH"

Celem projektu w którym biorą udział pracownicy Łuksji jest nabycie i ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A (poziom A1 + poziom A2) oraz przygotowania do zewnętrznego egzaminu TELC.

Dofinansowanie projektu z UE: 849 690,94 zł

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - Projekty PUP

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016

Wartość projektu (dofinansowanie): 1 371 977,40 zł