RPLU.04.02.00-06-0036/17-00

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łazach realizuje projekt pt. "Budowa odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 4. ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich.

RPLU.05.01.00-06-002/17

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Społem Distro Sp. z o.o.” w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego. Projekt zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania.


Planowane efekty:

W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.

Wartość projektu:   930 902,77 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  378 415,76 PLN

 

Maturolife Projekt w ramach Programu Horyzont 2020

W dniu 1 stycznia 2018 roku Spółka rozpoczęła realizację 3 letniego projektu pt.: Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym (Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable) (MATUROLIFE) w ramach programu HORYZONT 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej (Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer goods).

Czytaj więcej...

Praca Bez Barier - Akademia Umiejętności Językowych

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH"

Celem projektu w którym biorą udział pracownicy Łuksji jest nabycie i ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A (poziom A1 + poziom A2) oraz przygotowania do zewnętrznego egzaminu TELC.

Dofinansowanie projektu z UE: 849 690,94 zł

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - Projekty PUP

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016

Wartość projektu (dofinansowanie): 1 371 977,40 zł

ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem

“ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem w celu otwierania nowych możliwości dla tworzenia ERGOnomicznych miejsc pracy (ERGOnomic WORK places)” jest projektem europejskim realizowanym w ramach programu Lifelong Learning Programme (Erasmus), którego celem jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających ulepszyć ergonomiczne projektowanie zawodów i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekt promuje Wiedzę, Umiejętności i „Społeczną Spójność” (Social Cohesion), ażeby stworzyć racjonalną adaptację w pracy dla wszystkich pracowników, włączając osoby niepełnosprawne ( Persons with Disabilities - PWD).

Czytaj więcej...

02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-277/11

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt pt. "Budowa innowacyjnego zakładu produkcji odzieży" w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Inwestycja jest dofinansowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

426/POKL.08.01.01-06-255/10

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.:
„Szkolenia – drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieży ekskluzywnej”