ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem

“ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem w celu otwierania nowych możliwości dla tworzenia ERGOnomicznych miejsc pracy (ERGOnomic WORK places)” jest projektem europejskim realizowanym w ramach programu Lifelong Learning Programme (Erasmus), którego celem jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających ulepszyć ergonomiczne projektowanie zawodów i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekt promuje Wiedzę, Umiejętności i „Społeczną Spójność” (Social Cohesion), ażeby stworzyć racjonalną adaptację w pracy dla wszystkich pracowników, włączając osoby niepełnosprawne ( Persons with Disabilities – PWD).

ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesemERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesemERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesemERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem

“Społeczna Spójność” jest jednym z głównych 7 celów Europejskiej Strategii 2020. Rynek pracy może znacząco się wzbogacić w większym stopniu włączając osoby niepełnosprawne. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka może wspierać takie włączenie poprzez ulepszone projektowanie i adaptację miejsca pracy odpowiednio do różnorodnych potrzeb.

Obecnie nauczanie ergonomii, jak i stosunek do włączania osób niepełnosprawnych do szeroko pojętego życia społecznego cierpią z powodu braku stałej współpracy oraz wymiany informacji i doświadczenia pomiędzy studentami, uczelniami, szkołami przygotowującymi do zawodu a biznesem. Istnieje niewykorzystany potencjał ściślejszej współpracy i bardziej efektywnej edukacji w dziedzinie ergonomii obejmującej także problematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Projekt ERGO WORK wspiera się na 3 filarach:

 • Współpraca uczelni i biznesu ( „Trójkąt Wiedzy” -“Knowledge Triangle”),
 • Udoskonalenie metod nauczania i studiowania ergonomii, oraz wzbogacenie treści kursów z ergonomii, w celu kształtowania lepszych umiejętności i kompetencji studentów („Nowe umiejętności dla Nowych Zawodów” -“New Skills for New Jobs”),
 • Jednakowe szanse zatrudnienia, uniwersalne projektowanie i wysokiej jakości otoczenie pracy dla wszystkich pracowników, włączając w to osoby niepełnosprawne („Społeczna Spójność” -“Social Cohesion”).

Projekt jest adresowany do:

 • Studentów,
 • Uczelni,
 • Osób niepełnosprawnych (Persons with Disabilities – PWD),
 • Biznesu/Firm/Pracodawców.

Projekt ERGO WORK wyrósł z potrzeby nowej wiedzy, metod i podejścia do problemu równych szans na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Powody do przedsięwzięcia takiego projektu były następujące:

 • Brak kooperacji uczelni i biznesu w zakresie ergonomii w ogóle, a w szczególności odnośnie osób niepełnosprawnych;
 • Brak specyficznych treści, kursów uniwersyteckich mówiących o stwarzaniu jednakowych szans w miejscu pracy tak zaprojektowanym, żeby było dostępne dla osób niepełnosprawnych, jak również brak ekspertów posiadających szczególną wiedzę z zakresu ergonomii dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak jednakowych szans dla osób niepełnosprawnych z powodu: a) niewystępowania ergonomicznych miejsc pracy odpowiadających potrzebom osób niepełnosprawnych, b) braku świadomości wśród pracodawców odnośnie potencjału i wydajności osób niepełnosprawnych pracujących w ergonomicznie zaadaptowanych miejscach pracy.

Naszym długoterminowym celem, pozostającym w zgodzie z Artykułem 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej praw osób niepełnosprawnych, jest położenie podwaliny pod systematyczną, zrównoważoną współpracę pomiędzy Uczelniami i Biznesem oraz innymi odpowiednimi interesariuszami w zakresie ergonomii dla osób niepełnosprawnych, tak żeby wspierać racjonalną adaptację w pracy.

Partnerzy:

 • 10 partnerów z 45 ekspertami z 6 krajów Unii Europejskiej (Słowenia, Polska, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Belgia)

Czas realizacji:

24 miesiące (1. październik 2013 – 30. wrzesień 2015

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
Przejdź do kontaktu
Copyright © 2019 Łuksja sp. z o.o.
Projekt i realizacja